Службе

У складу са потребама организације рада и карактером васпитно-образовне делатности Установе, ради остваривања што потпунијих резултата у извршавању послова и радних задатака и остваривања права, обавеза и одговорности радника, Установа је организована у дечје вртиће и службе

   Службе Предшколске установе “Наше дете” Врање чине:

  1. Служба за руководеће, стручно-педагошке, правно-административне, финансијско-рачуноводствене и техничке послове, у оквиру које су формирани следећи сектори:
  • Сектор за стручно-педагошке послове
  • Сектор за правно-административне послове
  • Сектор за финансијско-рачуноводствене послове
  • Сектор за техничке и послове обезбеђења објеката

2.Служба за исхрану деце-Централна кухиња