Новости

Рад саветовалишта за породицу

Ту смо да  пружимо:

 • стручу помоћ и подршку одрастању децe
 • да допринесемо подизању родитељских компетенција 
 •  са основним циљем –унапређивање квалитета живота породице.

Саветовалиште за породицу  отворено  јесвимродитељима  и породицама које користе неки од облика рада Предшколске установе „Наше дете” и свим породицама града…

Како се реализује програм Саветовалишта/које активности нуди родитељима/васпитачима?

     Програм се реализује кроз:

 •  индивидуалне саветодавно-информативне разговоре са родитељима,
 • едукативне  и тематске сусрете за родитеље (рад у мањим или већим групама, предавања, трибине, радионице, online форме подршке)
 • едукативна /стручна предавања за васпитаче и медицинске сестре-васпитаче Установе (уз консултације везане за специфичне животне ситуације деце/породица)

Напомена Индивидуални разговори са родитељима се одвијају сваког дана од  8 – 13 часова и по потреби у поподневним сатима. Неопходно је претходно заказивање – лично, у договору са васпитачем,  телефоном или мејлом.

     Ко чини тим Саветовалишта?

Програм Саветовалишта за породицу  реализују: педагог, психолог, логопед, дефектолог-васпитач, педагог за физичко васпитање, социјални радник, сарадник за унапређење превентивне здравствене заштите, нутрициониста, педагошки асистент и наравно, можемо Вам учинити доступним и упутити вас и на друге стручњаке ван Установе!

 • стручни сарадник педагог-руководилац сектора, Светлана Радосављевић, тел.064/8864960, e-mail: radosav101@gmail.com
 • стручни сарадник педагог, Јасмина Антић, тел. 064/8864970, e-mail: jasmantic@gmail.com
 • стручни сарадник психолог, Слађана Стојановић, тел. 064/8310481, e-mail: psihologvrtic2021@gmail.com
 • стручни сарадник-педагог за физичко васпитање, Марија Алексић, тел. 064/8864979, e-mail: marija.aleksic11@gmail.com
 • стручни сарадници-логопеди: Ана Ђикић, тел. 064/8310458 и Оливера Цветковић, тел. 063/8104955, e-mail: oliveracvetkovic86@gmail.com  У оквиру Саветовалишта за родитеље, сваког четвртка логопед реализује  саветодавно – инструктивни рад са децом и родитељима. Логопед задужен за вртиће Наше дете, Чаролија, Бошко Буха и Сунце је Оливера Цветковић. Логопед задужен за вртиће Пчелица, Звончица, Дечја радост, Невен и Бамби је Ана Ђикић. саветодавно-инструктивни рад обавља се у времену од 10ч 30мин – 17часова. Распоред обиласка објекта се налази на огласној табли вртића, према унапред планираном распореду на месечном нивоу.
 • сарадник-социјални радник, Наташа Стаменковић, тел. 064/8864972, e-mail:natasavrtic@gmail.com
 • сарадник за унапређење превентивне здравствене заштите, Марина Илић Младеновић, тел. 064/8310459, e-mail: marina.ilicc@gmail.com
 •  сарадници за исхрану: Драгана Божиловић Стојиљковић-нутриционистател. 064/8864945 и Вања Савић Алексић- нутриционистател. 064/8310482,  e-mail nutricionistivrtic.vr@gmail.com  Сарадници за исхрану  су доступни родитељима свакодневно  06-14 часова, за доношење лекарских  извештаја. За индивидуалне разговоре доступни уторком и четвртком 12-14 часова. 
 • дефектолог- васпитач,  Љиљана Недељковић, тел: 064/8864974, inedeljkovic8@gmail.com
 • педагошки асистент, Каја Раимовић, тел. 069/4137414,                                      e-mail: kaja.raimovic@gmail.com

Задатак стручних сарадника јесте да саветодавним радом и другим облицима рада унапређују васпитно-образовни рад и пружају стручну помоћ деци, родитељима, односно старатељима и васпитачима.

      Дефектолог васпитач:

Учествује у планирању и програмирању васпитно-образовног  рада у предшколској установи, нарочито у деловима програма који се тичу додатне подршке деци, избора и креирања програма рада, избора и примене дидактичких средстава итд; врши детекцију деце којима је потребна додатна подршка, прати и пружа подршку добробити целовитом развоју деце у сарадњи са колегама, родитељима, односно другим законским заступницима, пружа додатну подршку деци из осетљивих друштвених група у васпитној групи, припрема васпитача за укључивање деце којима је потребна додатна подршка у редовне васпитне групе и пружа непосредну помоћ у периоду адаптације деце, организује,односно реализује непосредни корективно-терапеутски рад са децом, учествује у изради, праћењу и вредновању ИОП-а у сарадњи са стручним сарадницима и родитељима, односно другим законским заступницима деце; сарађује са васпитачима на праћењу и подстицању напредовања деце и прилагођавању васпитно- образовног рада индивидуалним потребама детета, обавља саветодавно-консултативни рад са родитељима,

 • систематски прати напредовање деце са којима ради,
 • сачињава индивидуални програм и план рада,
 • обавља консултације са педагогом и стручним сарадницима других профила ради интердисциплинарног сагледавања проблема,
 • обавља консултације са здравственом службом и са развојним саветовалиштем,
 • упућује родитеље за рад са дететом код куће,
 • прати стручну литературу,
 • стручно се усавршава,
 • примењује иновације у раду,
 • учествује у организованим облицима културне активности и јавне делатности установе,
 • у сарадњи са стручном службом организује рад са децом и родитељима on-line,

      Сарадник за исхрану-нутрициониста:

 Сарадник за исхрану – нутрициониста планира исхрану деце на основу  норматива и потреба  утврђених „Правилником о ближим условима и начину остваривања исхране деце у предшколској установи. 

Планирање исхране подразумева израду јеловника за 15 дана,  који задовољава принципе правилне исхране:

 • препоручену енергетску  и нутритивну вредност оброка;
 • број дневних оброка  (зависно од дужине боравка деце у установи),препоручену процентуалну заступљеност у односу на укупни дневни оброк;
 • заступљеност биолошки вредних намирница из  свих група , у зависности од годишњег доба.

 Израђује индивидуалне јеловнике на основу извештаја педијатра за децу која из здравствених разлога захтевају прилагођену исхрану.Нутрициониста у сарадњи са шефом кухиње,  ради на увођењу нових јела, изради рецептура,  као и нутритивног норматива . Промовише правилну исхрану и хигијенске навике у исхрани деце.

Сарадник за исхрану – нутрициониста прати остваривање комплетне исхране деце у предшколској установи:

 • Прикупља податке о броју требованих оброка и на основу тога врши обрачун и требовање намирница из магацина.
 • Контролише квалитет достављених намирница и пратећу документацију (декларацију ,атест).
 • Врши надзор над санитарно –хигијенским стањем простора за чување, припрему и дистрибуцију хране.
 • Контролише расподелу хране по објектима.
 • Редовним  обиласком објеката нутрициониста прати и контролише расподелу хране  у самим објектима као и начин сервирања  деци.

Размењује информације са децом ,васпитачима, родитељима по питању правилне исхране.Сарадник за исхрану нутрициониста је члан  HACCP-тима установе.

Учествује у припреми конкурсне документације јавне набавке намирница.Учествује у раду   органа установе.Сарађује са ЗЗЈЗ Врање  и  надлежном инспекцијом, другим стручним институцијама које се баве унапређивањем исхране.

Стручно се усавршава, присуствује и активно учествује у раду „Удружења нутрициониста дијететичара ПУ Србије“, „Удружења здравствених радника Србије и другим струковним асоцијацијама и удружењима.

Ту смо да Вам, као партнери, пружимо потребне информације- освестимо знања, разменимо идеје  и подржимо здраво родитељствo и срећно одрастање и детињство  Ваше деце!

 Саветовалиште за породицу/стручна служба

Предшколска установа „Наше дeте“ Врање

Повезано…