Новости

Конкурс за упис деце у Предшколску установу “Наше дете” Врање за радну 2024/2025.г.

На основу члана 94. Статута Предшколске установе «Наше дете»Врање и чланова 5. и 6. Правилника о упису деце у Предшколску установу «Наше дете» Врање, директор Установе расписује  следећи

К О Н К У Р С

ЗА УПИС ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ «НАШЕ ДЕТЕ» ВРАЊЕ ЗА РАДНУ 2024/2025. ГОДИНУ

I

Расписуjе се Конкурс за упис деце у Предшколску установу „Наше дете“ Врање за радну 2024/2025.годину.

II

У Предшколску установу уписују се:

– у целодневни боравак, деца од шест месеци до шест и по година,

– у полудневни боравак и припремни предшколски програм деца рођена од 1.3.2018.г.-28.02.2019. године, а могу  се уписати и деца рођена до 31.8.2019.године и млађа деца.

III

Преглед слободних места у  целодневном боравку по вртићима :

IV

Заинтересовани родитељи могу пријаву за упис детета у Установу  поднети  електронским путем на националном Порталу еУправа Републике Србије и доношењем документације у просторије Комисије за упис, у згради Управе у улици Цара Душана 22, у периоду од 7. до 22.маја 2024одине.

       За пријаве поднете путем e –Управе, систем аутоматски прибавља податке из Матичне књиге рођених и Централног регистра обавезног социјалног осигурања, тако да  родитељи не прибављају ова документа ( потребно да родитељи у електронској пријави дају сагласност за прибављање наведене документације).

Пријава електронским путем није могућа за родитеље који нису држављани Републике Србије.

За децу самохраних родитеља, децу жртава насиља у породици, децу са сметњама у психофизичком развоју, децу из породица које користе неки облик социјалне заштите, и др. предшколска установа је у могућности да прихвати пријаву електронским путем, али је потребно је да доставе додатну документацију на адресу електронске поште komiisijazaupis.nd@gmail.com, којом доказује наведени статус.

Заинтересовани родитељи могу да преузму захтев за упис детета и списак потребне документације у Управи Предшколске установе «Наше дете»( за целодневни боравак) или у вртићу у коме желе да им дете борави ( за припремни предшколски програм у трајању од четири сата дневно или полудневни боравак) или на интернет сајту Установе (www.nasedetevr.rs.)

Приjаве на Конкурс са потпуном документацијом, за целодневни боравак, подносе се у седишту Предшколске установе, у ул. Цара Душана 22, од дана објављивања Конкурса – од 07. до 22.маја 2024. године, сваког радног дана од 07 – 15 часова.

Непотпуне пријаве биће бодоване према документацији приложеној уз пријаву.

Захтеви за упис у ППП у четворочасовном трајању и полудневни боравак преузимају се и подносе у жељеним вртићима, од 07. маја до 22.маја 2024.године у времену од 09 -14  часова.

Захтеве за упис у ППП у четворочасовном трајању и полудневни боравак у васпитним групама на селу родитељи могу поднети у тим групама од 8 – 12 часова.

V

Установа врши пријем све деце која су дорасла за припремни предшколски програм.

Пријем деце у целодневни боравак у жељене вртиће врши се по приоритету  путем бодовања и рангирања.

VI

Приоритет за  упис имају:

– деца из друштвено осетљивих група ( у складу са Правилником о упису деце у ПУ „Наше дете“ у Врању),

–  деца самохраних родитеља,

– деца запослених родитеља и редовних студената,

– деца која имају статус трећег и сваког наредног детета у  примарној породици,

– деца чија су браћа или сестре уписани у исти у вртић,

– остала деца.

VII

У случаjу када двоjе или више деце имаjу исти броj бодова, предност при приjему утврђуjе се према приоритетима утврђеним у чл.6. Конкурса.

VIII

У случаjу да се за целодневни боравак у поjединим вртићима приjави већи броj деце од броја утврђеног Конкурсом па дете не буде примљено  у  вртић који је родитељ навео у конкурсној пријави, Предшколска установа задржава право да, уз сагласност родитеља, дете прими у вртић у којем има места, а који је најближи примарном вртићу или се одлаже пријем, а дете остаје на чекању.

IX

Након извршеног бодовања Комисија сачињава листу примљене и деце која остају на чекању на нивоу вртића и истиче је на огласној табли у седишту Установе.

Листа примљене и деце на чекању ће бити истакнута најкасније до 17. јуна 2024. године.

X

Родитељ може, у року од 8 дана од дана објављивања резултата Конкурса, уколико му дете није примљено, или је незадовољан бодовањем, уложити приговор директору Установе.

Родитељ је дужан да се за преузимање потврде да је дете примљено у целодневни боравак јави на позив задуженог радника вртића у који је дете примљено, у року од 30 дана од дана позива.

Уколико се родитељ не јави, сматраће се да је одустао од пријема и уписа детета, односно деце у Установу.

У Врању, 07.05.2024.год.                                             Предшколска установа „Наше дете“

                                                                                                         Директор, Лидија Петковић

                                                                                                

                                                                                               

Повезано…