Боравак деце

Целодневни боравак се остварује у времену од 5.30 до 17.30 часова- у другој смени од 11.00 до 22.30 часова, док се полудневни боравак одвија од 8.00 до 12.00 часова, односно од 13.00 до 17.00 часова.

Један дан у вртићу

* 5,30 - 7,45 окупљање деце, васпитно-образовни рад и припрема за доручак

* 7,45 - 8,00 jутарња гимнастика

* 8,00 - 8,30 доручак

* 8,30 - 11,00 вођене и активности по избору деце

* 11,00 - 11,30 ужина

* 11,30 - 13,00 подневни одмор и мирне активности за предшколце

* 13,00 - 13,30 устајање, облачење и припрема за ручак

* 13,30 - 14,00 ручак

* 14,00 - 17,30 слободне активности и одлазак кући

Више информација о распореду дневних активности

Јеловник
На сајту
Имамо 21 гостију на мрежи


СНАЖНИ ОД ПОЧЕТКА- ДАЈМО ИМ КРИЛА“

јануар 2016.-децембар 2017.г.

Подизање родитељских компетенција за рани развој, образовање и социјалну инклузију ромске деце предшколског узраста

Пројекат реализује ЦИП – Центар за интерактивну педагогију и Образовно културна заједница Рома ,,Романипен”, у сарадњи са Програмом за рани развој Фондације за отворено друштво из Лондона и Фондацијом за отворено друштво, Србија.

Пројекат се реализује у периоду јануар 2016. - децембар 2017. године.

Општи циљ пројекта је: Унапређење услова за развој, учење и социјалну инклузију деце узраста до седам година из ромских насеља на 5 локалитета (Крагујевац, Крушевац, Врање, Ваљево, Пирот).

Специфични циљеви пројекта су:

1. Изградња капацитета родитеља како би омогућили безбедно и подржавајуће породично окружење, побољшали бригу и васпитање, развијали позитивне вештине родитељства, унапређивали здравље, развој и образовање своје деце уз заступање права детета и њихових права

2. Унапређење компетенција стручњака из предшколских установа, домова здравља, центара за социјални рад и других релевантним институција за подршку породицама из ускраћених група

3. Повећање компетенција ромских активиста за унапређење вештина родитељства и могућности учења за децу из угрожених група, уз унапређење организационих капацитета

4. Подршка развоју међусекторске сарадње на локалном нивоу (локална самоуправа, предшколска установа, дом здравља, центар за социјални рад, ромска невладина организације, итд) са циљем да се побољшају услови за рани развој ромске деце

Корисници

Дуректни корисници су деца ромске националности предшколског узраста и њихове породице, 100 до 150 породица на нивоу Србије, односно 30 породица на територији града Врања.

Индиректни корисници су и учесници, односно реализатори пројекта јер истовремено унапређују своја знања и вештине и реализују активности са породицом и децом- на нивоу Србије: активисти из 5 ромских удружења, запослени у 5 предшколских установа, 5 домова здравља и 5 ценатра за социјални рад, представници локалне самоуправе, медији и сл. Координатор пројекта на нивоу Установе је Јасмина Антић, педагог. Реализатори су Светлана Радосављевић, педагог, Весна Ђорђевић, васпитач и Снежана Микић, васпитач и Каја Раимовић, педагошки асистент. Учесници су васпитачи Вртића „Бамби“ и Вртића „Невен“- васпитних група које раде у просторијама ОШ „Д.Обрадовић“.

Локалитети: Активности ће се реализовати у сарадњи са 5 јединица локалне самоуправе (Крагујевац, Крушевац, Врање, Ваљево, Пирот), предшколским установама из ових средина, домовима здравља, центрима за социјални рад и ромским удружењима. Избор локација урађен је у консултацији  са Групом за послове предшколског образовања и васпитања и Групом за социјалну инклузију, а о изабраним локацијама информисано је МПНТР.

Активности у предшколским установама:

ЦИП- Центар за интерактивну педагогију је склопио уговор о сарадњи са установом којим је дефинисан начин и садржај сарадње на реализацији пројекта, као и обавезе и одговорности обе стране .

Активности у предшколској установи:

- Унапређивање стручних компетенција запослених у предшколским установама у циљу унапређивање квалитета и инклузивности васпитно-образовног рада и пружања подршке деци и породици:

- Корак по корак-квалитетном образовном праксом ка друштву знања, тродневни семинар, акредитован од стране ЗУОВ за 2014/15 и 2015/16 шк.г.

- Развијање компетенција за различите програме предшколског васпитања и образовања намењених деци раног узраста, дводневни семинар, акредитован од стране ЗУОВ за 2014/15 и 2015/16 шк.г.

- Подршка транзицији ромске деце из ППП у први разред основне школе (упутиће се молба министру за акредитацију дводневног семинара)

- Онлајн курс Живети различитости у вртићу развијен у оквиру пројекта Вртићи без граница 2, око 100 запослених у предшколским установама је успешно завршило курс и још око 200 је у процесу (предат на акредитацију ЗУОВ за 2016/2017. и 2017/2018.годину) итд.

- Менторске посете – свака ПУ имаће менторске посете/састанке са стручњацима за питање квалитета, инклузије и транзиције деце. План и садржај менторских посета биће развијен са сваком ПУ у складу са њиховим потребама.

- Реализација посебних и специјализованих програма за децу и родитеље применом елемената Програма за децу и породицу СНАЖНИ ОД ПОЧЕТКА. Предшколске установе ће добити брошуру и ДВД са свим ресурсима Програма за децу и породицу Снажни од почетка – Дам лех пхака и менторску помоћ за планирање и реализацију програма.

- Подршка транзицији деце из предшколског припремног програма у први разред основне школе, у сарадњи са родитељима и основним школама

- Пројектом се подржава сарадња између предшколске установе и ромског удружења, као и са установама здравствене и социјалне заштите, локалном управом и медијима на промоцији значаја раног развоја, унапређивању подршке деци и породици.

- Друге активности на пројекту

- Обука запослених у домовима здравља и центрима за социјални рад за боље разумевање потреба ромских и других ускраћених породица, препознавање дискриминације и налажење начина како да више подрже породице са децом предшколског узраста.

- Партнер у делу сарадње са здравственим установама је Удружење педијатара Србије.

- Примена програма у насељу: ромска удружења ће након обуке и уз менотрску подршку ЦИП Центра примењивати Програм за децу и породицу Снажни од почетка – Дам лех пхака.

- Стипендије за двоје младих Рома који студирају образовне факултете за стручно оснаживање и праксу.

 

- Планирана је евалуација на нивоу пројектних активности од стране учесника и на нивоу ефеката Програма за децу и породицу Снажни од почетка – Дам лех пхака на унапређењу безбедности и подстицајности породичног окружења за децу.

 

 

Пројекат „PRECEDE“


Предшколска установа „Наше дете“ у Врању је од 28.11.2013. године укључена у пројекат EU „PRECEDE“, што у преводу значи „Партнерство за помирење кроз предшколско васпитање, образовање и развој у Европи“.

Програм „ PRECEDE“ финансира EU из IPA помоћи цивилном друштву.

Општи циљ програма је да подржи утицај цивилног друштва на процес помирења и кохезије кроз образовање и развој предшколске деце у региону Балкана и Европе.

Програм доприноси:

повезивању мреже на нивоу држава Западног Балкана и „PRECEDE“ мреже са Међународном мрежом за предшколско образовање у пост-конфликтним земљама и регионима.

Програм се састоји од пет компоненти:

 

1. Истраживање,
2. Мониторинг (праћење),
3. Заговарање (промоција),
4. Програм за предшколство,
5. Квалитет (евалуација).

За четврту компоненту пројекта задужена је Србија а као актереи за југ Србије укључени су вртић „Чаролија“ и вртић „Бамби“, који пројекат реализују са децом и родитељима кроз радионице на тему „Поштовање различитости“.

Активности које су реализоване у претходном периоду:

-Радионице са децом под називом „ Кутија различитости“

-Радионице са децом коришћем „Међународног приручника за васпитаче који раде са децом у пост конфликтним регионима

Након успешне реализације пројекта у протеклој 2013/14. години, пројекат наставља да се реализује и у 2014/15. години.

У току је реализација радионица са децом кроз примену

 

 

„Интегрисаног програма за поштовање различитости“.

 

“КРУГOВИ ПРИJATEЉA - ПOДРШКA СOЦИJAЛНOJ ИНКЛУЗИJИ ДEЦЕ СA СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ИНВАЛИДИТЕТОМ”

 

— Предшколска установа „Наше дете“  је од  децемба  2013.г. до маја 2016. Реализовала пројекат    ЦИП – Центра за интерактивну педагогију  „Кругови пријатеља – подршка социјалној инклузији деце“

— уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Пројекат је финансирала Фондација за отворено друшптво из Будимпеште.

У пројекту су учествовала два града - Београд / Раковица и наш град - укупно  7 вртићa и 19 OШ из Бeoгрaдa/Рaкoвицa и Врањa).

ЦИЉ ПРОЈЕКТА:

— Остваривање веће социјалне укључености  све деце, уз укључивање деце  са сметњама у развоју и инвалидитетом

— КАКО?

— Развијањем образовне и васпитне средине усмерене на дете;

— Пoдршком рaзвojа сoциjaлних вeштинa дeцe сa сметњама у развоју и инвалидитетом  и њихoвих вршњaкa у рeдoвним групaмa и oдeљeњимa применом модела психосоцијалне подршке „Кругови пријатеља“;

— Креирањем атмосфере прихватања и подршке за свако дете – јер истраживања показују да су специфичности и разлике међу нама тако широке да захтевају велики степен индивидуализације ...

— ПРОЈЕКАТ СЕ РЕАЛИЗОВАО КРОЗ ЧИТАВ СЕТ АКТИВНОСТИ СА ДЕЦОМ, РОДИТЕЉИМА И ЗАПОСЛЕНИМА:

— Јачање стручних капацитета наставног кадра

— Tрeнинг трeнeрa  зa примeну мeтoдoлoгиje “Кругoви приjaтeљa” и супeрвизиjскa пoдршкa;

— Oбукa психoлoгa/пeдaгoгa, вaспитaчa и нaстaвникa из установа зa примeну мeтoдoлoгиje „Кругoви приjaтeљa”;

— Oбукa “Рaзвиjaњe инклузивнe oбрaзoвнe срeдинe крoз пaртнeрствo измeђу пoрoдицe и вртићa/шкoлe”.

— Meнтoрскa пoдршкa ПУ/OШ

— АКТИВНОСТИ СА ДЕЦОМ :

— Радионице са децом ( формирање Кругова за децу са потребом за додатном подршком 2014/2015.г.;

v Методологија „Кругови пријатеља“ („Cyrcle of Friends“) - Inclusive Solution из Велике Британије

v Показала се ефикасном у два смера:

Ø деца са сметњама у развоји и инвалидитетом развијају социјалне и комуникацијске вештине,

Ø деца типичног развоја, поред социјалних и комуникацијских вештина, развијају позитиван однос према деци са сметњама у развоју и инвалидитетом.

v Желимо да за дете са сметњама у развоју и инвалидитетом:

Ø крeирaмо мрeжу пoдршкe;

Ø утичемо на смaњивaњe прoблeмaтичнoг пoнaшaњa, ако оно постоји;

Ø oмoгућимо дeтeту дa сe успeшнo нoси сa виктимизaциjoм;

Ø допринесемо да боље рaзумe сoпствeнo и туђе пoнaшaњa и увиди постојање могућности избора;

Ø Пoмогнемо дa стeкнe вишe приjaтeљa.

Ø Дeцa типичнoг рaзвoja, учeсници „кругoвa приjaтeљa“, рaзвиjajу:

Ø спoсoбнoст eмпaтиje, вeштинe рeшaвaњa прoблeмa, вeштинe слушaњa,

Ø спoсoбнoст прeпoзнaвaњa и изрaжaвaњa oсeћaњa и

 

Ø спoсoбнoст рaзумeвaњa вeзe измeђу oсeћaњa и пoнaшaњa.


· АКТИВНОСТИ СА РОДИТЕЉИМА:

· Радионице сa рoдитeљимa - као и предавања, трибине за родитеље на локалном и националном нивоу... реализоване су у 2014/2015/2016. години!

 

КРУГОВИ ПРИЈАТЕЉА ДАНАС...

 

 

 

Резултати и евалуација примењеног у истраживању које су спровели  супервизори су изузетно позитивни и додатна мотивација па је   наша Установа наставила  и у 2016/17. реализацију  активности пројекта.

Даља примена  „Кругова пријатеља“ као психосоцијалног модела подршке за децу кроз радионице ( формирање кругова пријатеља за децу)  али и реализација радионица са родитељима  су у  вртићима присутни.

 

У складу са планом  23. и 24.новембра одржана је обука  29 васпитача за примену приступа  „Кругови пријатеља – подршка деци са тешкоћама у предшколским установама“ – каталошки број 316 у Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2016/2017. и 2017/2018. и настављена примена приступа на нивоу Установе.


КАРИКА КОЈА НЕДОСТАЈЕ“

2011.-2012.


Основни циљ пројекта "Карика која недостаје – Развијање механизама којима се подржава успешна транзицији деце са тешкоћама у развоју кроз нивое образовања у редовном образовном систему" је повећање доступности образовања деци са тешкоћама у развоју и обезбеђивање континуитета школовања кроз образовне нивое/циклусе (полазак у први разред и полазак у пети разред основне школе).

Активностио у овом пројекту су у складу са напорима МПН у успостављању и развијању инклузивне праксе, која је дефинисана и Законом о основама система образовања и васпитања из 2009. г.

Реализоване активности у овом пројекту су:

Учешће чланова стручног тима за инклузивно образовање и тимова за израду ИОП на обукама:

-"Израда ИОП", дводневни тренинг за васпитаче и стручне сараднике са садржајима ДИЛС обуке

-"Индивидуализовани приступ подучавању и коришћење портфолија за праћење напредовања деце“ - тродневни тренинг, у сваком месту ће бити одржана по два, за васпитаче, наставнике и сараднике из партнерских ПУ и ОШ;

Активност које су у току:

- Креирање плана транзиције за децу за коју је прављен педагошки профил како би се направио

план индивидуализације или индивудуални васпитни и образовни план у сарадњи са родитељима

и ОШ, на основу правилника МПН: "Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној

подршци детету и ученику" и "Правилник о ближим условима заутврђивање права на

индивидуални образовни план, његову примену и вредновање", и нацрта препорука које је ЦИП

сачинио (мај 2011).

- Подршка деци у процесу транзиције
ДИЛС

ПРУЖАЊЕ УНАПРЕЂЕНИХ УСЛУГА НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА


ОБРАЗОВНА ИНКЛУЗИЈА РОМА


Циљ пројекта „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу у области образовања – образовна инклузија Рома“ је пружање интегрисаног образовања за ромску децу, односно спречавање сегрегације, дискриминације и осипања деце из образовног система, обезбеђивању континуитета образовања и једнаког квалитета услуга у инклузивном окружењу, уз обезбеђивање могућности за неговање културног идентитета и различитости.

 

Активности које су реализоване:

· Потпуни обухват ромске деце припремним предшколским програмом

· Неговање културног идентитета и различитости –обележавање Дана Рома, изложба дечјих ликовних радова на тему различитости...

 

 

 

– ВИШЕ МОГУЋНОСТИ ЗА УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА“

период реализације октобар 2011-септембар 2013.

Пројекат „Вртићи без граница- више могућности за учење и развој деце раног узраста“ усмерен је на повећање обухвата деце узраста од 3 до 5 година предшколским образовањем и васпитање, са посебним фокусом на децу из најосетљивијих група. Пројектом је планирано да се овај циљ оствари кроз: повећање доступности и унапређивање квалитета предшколског образовања, оснаживањем локалне самоуправе и унапређивање знања и вештина васпитача да креирају и спроводе диверсификоване програме који излазе у сусрет потребама деце и њихових породица, као и оснаживањем родитеља да преузму активну улогу у креирању бољих услова за образовање своје деце.

У оквиру овог пројекта биће адаптиране и опремљене две просторије у Вртићу „Дечја радост“ у којим ће се спроводити програми за децу од 3 до 5 година која до сада нису била обухваћена предшколским васпитањем и образовањем.

Пројекат финансира ИКЕА компанија, реализује се уз подршку Министарства просвете и науке и УНИЦЕФ-а, директна имплементација ЦИП – Центар за интерактивну педагогију.

 

 

 
Актуелно

*МЕЂУНАРОДНИ ДАН ТОЛЕРАНЦИЈЕ 2018

*ДАН УСТАНОВЕ

*ЗДРАВСТВЕНО-ВАСПИТНИ РАД

*РОЂЕНДАН ВРТИЋА "ДЕЧЈА РАДОСТ"

*РЕТРОСПЕКТИВА ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ

*ДЕЧИЈИ КЛУБ ЗА ПРАВИЛАН РАСТ И РАЗВОЈ

*ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СЛАВЕ ВРТИЋА "НАШЕ ДЕТЕ" ПРЕДШКОЛСКЕ  УСТАНОВЕ!

*ДЕЧЈИ ДАНИ 2018

*ОБАВЕШТЕЊЕ О РАДУ УСТАНОВЕ ТОКОМ ЛЕТА

*ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТНИ РАД У СЕЛИМА

*2,ДЕЧЈИ ФЕСТИВАЛ "ВРЕМЕ РАДОСТИ"

*КРОС РТС -А "КРОЗ СРБИЈУ"

*ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ПОРОДИЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ "НАШЕ ДЕТЕ"

*ИНТЕРНИ КОНКУРС

*ОБЈАВЉЕН КОНКУРС ЗА УПИС ДЕЦЕ

*РОЂЕНДАН ВРТИЋА "СУНЦЕ"

*СВЕТОСАВСКА НЕДЕЉА

*НОВОГОДИШЊЕ ЧАРОЛИЈЕ

*ДЕТЕ УМЕ,ДЕТЕ МОЖЕ ПОКРЕТОМ ДА СТВАРА

*СПОРАЗУМ ИНСТИТУЦИЈА ГРАДА ВРАЊА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА

*ОБЕЛЕЖАВАМО МЕЂУНАРОДНИ ДАН ТОЛЕРАНЦИЈЕ

*ЗАЈЕДНО СМО И ЛЕПШИ И ЈАЧИ

*ПРОСЛАВА РОЂЕНДАНА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "НАШЕ ДЕТЕ"

*ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ХРАНЕ

*РЕТРОСПЕКТИВА- ДЕЧЈА НЕДЕЉА 2017

*ДЕЧЈА НЕДЕЉА 2017

САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА ПОРОДИЦУ
Заштита и безбедност деце

Програм превенције и заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања је саставни део Годишњег плана рада Установе и сачињен је на основу

Детаљније

Претраживач