Сектор за стручно-педагошке послове  предшколске установе чине:

 • стручни сарадник педагог-руководилац сектора, Светлана Радосављевић, тел.064/8864960, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • стручни сарадник педагог, Јасмина Антић, тел. 064/8864970, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • стручни сарадник психолог, Слађана Стојановић, тел. 064/8310481, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • стручни сарадник-педагог за физичко васпитање, Марија Алексић, тел. 064/8864979, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • стручни сарадници-логопеди: Ана Ђикић, тел. 064/8310458 и Оливера Цветковић, тел. 063/8104955, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • сарадник-социјални радник, Наташа Стаменковић, тел. 064/8864972, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • сарадник за унапређење превентивне здравствене заштите, Марина Илић Младеновић, тел. 064/8310459, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • педагошки асистент, Каја Раимовић, тел. 069/4137414, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ СВИХ ПРОФИЛА СТРУЧНОГ САРАДНИКА су дефинисани кроз три подручја у оквиру којих су дате области рада са одговарајућим пословима.

 1. Подручје стратешког (развојног) планирања и праћења праксе предшколске установе

- Израда докумената установе

- Праћење, документовање и вредновање праксе установе

- Планирање и праћење властитог рада

 1. Подручје развијања заједнице предшколске установе

- Развијање заједнице учења кроз сарадњу колектива

- Сарадња са породицом

- Сарадња са локалном заједницом

- Јавно професионално деловање стручног сарадника

 1. Подручје развијања квалитета реалног програма учешћем на нивоу вртића

- Подршка васпитачима у развијању реалног програма

- Подршка трансформацији културе вртића

- Подршка у учењу и развоју деце

- Праћење, документовање и вредновање реалног програма

     СПЕЦИФИЧНИ ПОСЛОВИ РАЗЛИЧИТИХ ОБРАЗОВНИХ ПРОФИЛА СТРУЧНОГ САРАДНИКА

     ПЕДАГОГ даје додатни допринос кроз следеће послове:

– повезивање различитих структура запослених у предшколској установи у циљу остваривања њене примарне делатности васпитно-образовног рада;

– учествовање у формирању васпитних група, избору и распореду васпитача у васпитне групе;

– праћење и стручно представљање актуелних докумената образовне политике у области предшколског васпитања и образовања васпитачима и стручним сарадницима и сарадницима;

– стручна подршка приправнику и ментору током остваривања програма увођења у посао;

– планирање стручног усавршавања практичара у складу са потребама праксе и акцентом на облицима стручног усавршавања у контексту праксе;

– пружање помоћи васпитачима у припреми излагања, представљању примера добре праксе, приказу литературе, учешћу на скуповима;

– организовање и вођење активности заједничке анализе и могућности примене у пракси увида и сазнања васпитача са обука, пројеката, студијских путовања и сл.;

– учешће у организацији студентске праксе у предшколској установи;

– сарадња са школом кроз организовање различитих програма, активности и акција које повезују практичаре, децу и родитеље из вртића и школе и упознавање школе са концепцијом предшколског програма;

– учешће у креирању и реализацији активности намењених детету и породици у периодима транзиције (упису у вртић, преласку из јасли у вртић, поласку у школу).

     ПСИХОЛОГ додатно доприноси кроз следеће послове:

– учествовање у формирању васпитних група, избору и распореду васпитача у васпитне групе;

– сарадња са васпитачима и породицом на препознавању, указивању значаја и креирању окружења у којем су деца заштићена од насиља, злостављања и занемаривања;

– подршка запосленима у њиховом професионалном и личном развоју (отпорност на стрес и изгарање на послу, лични развој и самоактуализација, мотивација и позитиван однос према послу);

– подршка васпитачу и дефектологу-васпитачу за остваривање учешћа деце са сметњама у развоју у активности редовних група и вртићкој заједници;

– подршка деци и породици у превазилажењу тешкоћа у периодима транзиције;

– пружање психолошке помоћи детету које има развојне, емоционалне и социјалне тешкоће, проблеме прилагођавања, проблеме понашања;

– сарадња са родитељима, педагошким асистентима и личним пратиоцима у остваривању додатне подршке деци;

– саветодавни рад са родитељима, посебно у осетљивим периодима за породицу;

– успостављање сарадње са школом у циљу остваривања континуитета у раду са децом, посебно децом којој је потребна додатна подршка.

Специфичности послова педагога и психолога се усклађују и комплементарно допуњују.  

    ПЕДАГОГ ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ даје додатни допринос кроз следеће послове:

-Планирање активности и акција у установи којима се креира подстицајно окружење за различите начине изражавања деце (визуелно, кроз музику, покрет…);

-Учествовање у креирању и организацији различитих облика и програма базираних на стваралаштву, визуелној и/или  музичкој уметности и изражавању кроз покрет;

-Пружање стручне подршке васпитачима у креирању и обогаћивању физичког окружења кроз давање предлога из области струке, планирање набавке опреме, материјала и дидактичких средстава;

-Учешће у реструктурирању и обогаћивању заједничких простора у вртићу (ходници, атријум, терасе, двориште) и осмишљавање заједничких активности са децом у тим просторима;

-Допринос теми/пројекту који се развија у групи кроз повезивање и укључивање појединаца из локалног окружења и коришћење ресурса и простора у локалној заједници;

-Давање предлога и идеја којима се подстичу и интегришу здрави стилови живота у праксу вртића;

-Планирање и реализовање посебних активности као што су прославе у установи, учешће у догађајима у локалном окружењу, активности са породицом и децом (излети, спортске активности, изложбе, концерти…) на начин који одражава концепцију васпитно-образовног програма  (активно учешће, креативност, игру…);

-Рад са породицом на указивању значаја и предлагању прилика у којима се деци омогућава да се изражавају на различите начине из области уметности и физичке културе  (кроз говор,покрет, звук, визуелни уметнички израз, драмско изражавање...);

-Јачање капацитета породице за квалитетно провођење слободног времена коришћењем културних и природних ресурса окружења и различитих активности повезаних са културом, уметностима и рекреацијом;

-Сарадња са сектором културе кроз заједничко осмишљавање и промоцију посебних програма подршке дечјем изразу у циљу развијања васпитне улоге културних институција и културне улоге вртића.

     ЛОГОПЕД даје додатни допринос кроз следеће послове:

 – Рад са васпитачима на препознавању одступања у говорно-језичком развоју деце, посебно на раном узрасту;

– Пружање подршке јачању компетенција васпитача у области комуникације са децом, посебно са децом која имају специфичне говорно-језичке сметње;

– Пружање стручне подршке васпитачима за интегрисање поступака корекције говорно-језичких сметњи у различитим ситуацијама делања у вртићу                                                                                          

–Превентивно-корективни рад и вежбе логомоторике интегрисане у ситуационо учење деце у групи;                                

– Пружање подршке васпитачу у праћењу и документовању дечјег учења и развоја кроз заједничку анализу, преиспитивање функција документовања и давање предлога;

– Учествовање у праћењу примене мера индивидуализације и припреми индивидуалног образовног плана за дете;

– Учествовање у сагледавању и процени услова за упис и боравак деце којој је потребна додатна подршка као и у развијању стратегија за додатну подршку деци и њиховом активном учешћу у животу групе.

 – Учествовање у праћењу и вредновању примене мера индивидуализације и индивидуалног образовног плана за децу којој је потребна додатна подршка;

 – Сарадња у оквиру тима за инклузивно образовање на координацији активности у пружању додатне подршке деци кроз планирање мера индивидуализације и израду индивидуалног образовног плана;

 – Пружање подршке и оснаживање родитеља у препознавању, разумевању и превазилажењу говорно-језичких проблема деце путем различитих облика сарадње са породицом.

– Сарадња са установама и организацијама на локалном нивоу које се баве образовањем, здравственом и социјалном заштитом деце.

    ПЕДАГОШКИ АСИСТЕНТ даје додатни допринос кроз следеће послове:

-пружа помоћ и додатну подршку деци у складу са њиховим развојним, образовним и социјалним потребама;

 - асистира васпитачима у циљу унапређивања њиховог рада са децом којима је потребна додатна образовна подршка;

- укључује се у тим за подршку детету за кога се израђује педагошки профил и индивидуални образовни план,

- организује додатне активности за конкретно дете или групу  деце у сарадњи са васпитачем и стручном службом,

-пружа подршку породици при упису детета и његовом редовном похађању вртића,

-посећује породице чија деца нису уписана у припремни предшколски програм, обавља разговоре о упису и обавештава стручну службу и директора,

-редовно контролише да ли деца уписана у ППП, поготово ромске националности редовно похађају васпитно-образовни процес,

-пружа ромској деци језичку подршку када је потребна,

-помаже у интегрисању деце у васпитну групу,

-успоставља сарадњу са јединицом локалне самоуправе, стручним установама,удружењима и невладиним организацијама,

-води евиденцију о свом раду, као и евиденције о присуству, здрављу,понашању и напретку деце са додатним образовним потребама,

-учествује у раду Стручног тима за инклузивно образовање, односно Тима за пружање додатне подршке деци, као и у раду других тимова и органа установе, ради унапређивања рада са децом;

Сарадник за унапређивање превентивне здравствене заштите:

-учествује у програмирању рада установе (рад на програмирању превентивне здравствене заште ,израда личног годишњег плана и плана о реализацији програма здравствене превенције, израда годишњег плана рада Стручног актива медицинских сестара на превентиви, учешствује у планирању и обезбеђењу хигијенских услова за негу и остваривање  превентивне здравствене заштите деце, учествује и у организацији одмора,рекреације или излета деце),

- програмира и прати  поштовања мера превентивне здравствене заштите у установи (санитарно хигијенске и епидемиолошке мере),

-обавља и прати здравствено васпитни рад сестара сарадника на превентивној здравственој заштити са децом,  за запослене организује предавања, трибине, стручне састанке, систематске прегледе...

-врши надзор над праћењем здравственог стања деце (увид у лекарска уверења  приликом уписа деце у вртић и лекарске потврде након прележане болести, прати поштовање ритма живљења ,учествује у опремању медицинске амбуланте у оквиру вртића и кутија прве помоћи у свим радним јединицама,

- прати микробиолошку исправност јела и хигијенску исправност брисева  у централној и свим дистрибутивним кухињама, и поштовање санитарно хигијенске процедуре у оквиру HCCP-a,

-води здравствену документацију (eвиденција о обављеним здравствено-санитарним прегледима запослених, eвиденција о инфективним болестима...),

-организује, прати и води евиденцију о спроведеној дезинфекцији, дезинсекцији и дератизацији за целу установу,

-координира рад медицинских сестара сарадника на нивоу установе и прати њихово стручно усавршавање,

 -обавља индивидуалне разговоре са родитељима, учествује у реализацији родитељских састанака у зависности од епидемиолошке ситуације и потреба васпитне групе у сарадњи са васпитачима и мед.сестрама васпитачима,

-учествује у јавним набавкама и прати законске прописе везано за област,

-сарађује са  педијатријском и другим службама дома здравља, заводом за јавно здравље,  Републичком санитарном инспекцијом,  Републичком ветеринарком инспекцијом, Црвеним крстом...

Конкурси

Награде и признања

award image

ПУ “Наше дете“ Врање, добитник је „Светосавске награде„ Министарства просвете, науке и технолошког развоја за изузетан допринос развоју образовања у 2017. години.