Сектор за стручно-педагошке послове  предшколске установе чине:

-стручни сарадник педагог-руководилац сектора,

-стручни сарадник педагог,

-стручни сарадник-педагог за физичко васпитање,

-стручни сарадник-логопед, 

-сарадник-социјални радник,

-сарадник за унапређивање превентивне здравствене заштите.

         

          Задатак стручних сарадника јесте да саветодавним радом и другим облицима рада унапређују

васпитно-образовни рад и пружају стручну помоћ деци, родитељима, односно старатељима и

васпитачима.

         Сарадници својим знањем, саветодавним и стручним радом обезбеђују и квалитетније

остваривање неге, исхране, превентивно-здравствене и социјалне заштите.

       Чланови стучног тима раде самостално, обављајући послове и задатке своје струке али се и,

у зависности од потребе и природе проблема  укључују у рад тима а све у циљу подршке  детету,

породици и васпитачима.

          Пажљиво праћење сваког детета, одговарање на његове потребе и оснаживање развоја у добро

структурисаним условима материјалног и социјалног окружења циљ је свих радника овог тима и

свих радника Предшколске установе „Наше дете“.