• uskoro_evrtic.png
  • bozic1.jpg
  • sv_sava.jpg
  • sveti_sava_carolija.jpg

КОНКУРСИ

УПИС ДЕЦЕ-ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

 

Упис деце  у предшколску установу  регулисан је Статутом Предшколске установе „Наше дете“.

      Статутом Предшколске установе „Наше дете“ број 413-02/2-18 од 04.04.2018.год. предвиђено је да:

Члан 94.

     Упис нове деце у Установу – у целодневни и полудневни боравак и у  ППП врши се у периоду од 5.маја до 20. маја текуће за наредну радну годину.

Члан 95.

     Упис деце у ППП у полудневном трајању врши се у свим вртићима у граду и Врањској Бањи и у свим групама полудневног боравка и ППП ван вртића Установе.

     Упис у вртићима врше руководиоци вртића или друга лица која директор овласти, а упис у групама ван вртића Установе врше васпитачи тих група.

Члан 96.

     Установа је обавезна да упише у Установу сву децу која су дорасла за похађање  ППП и то у онај облик рада и вртић за који се родитељи определе.

Члан 97.

     Упис деце у целодневни боравак врши уписна комисија коју именује директор Установе.

Члан 98.

     Установа у складу са својим могућностима и исказаним потребама породица за различитим програмима предшколског васпитања и образовања, на захтев родитеља, односно старатеља, врши упис деце предшколског узраста, према следећим критеријумима за утврђивање приоритета за упис:

1) деца из друштвено осетљивих група:

- деца жртве насиља у породици,

-деца из породица која користе неки облик социјалне заштите и деца без родитељског старања,

-деца самохраних родитеља,

-деца из социјално нестимулативних средина,

-деца са сметњама у психофизичком развоју,

-деца из породице у којој је дете које је тешко оболело или има сметње у психофизичком развоју,

-деца тешко оболелих родитеља,

-деца чији су родитељи ратни војни инвалиди или имају статус расељеног или прогнаног лица,

-деца предложена од стране центра за социјални рад,

-деца из средина у којима је услед породичних и других животних околности угрожено здравље, безбедност и развој деце;

2) деца запослених родитеља и редовних студената;

3) деца која имају статус трећег и сваког наредног детета у примарној породици;

4) деца чија су браћа или сестре уписани у исти дечји вртић;

5) остала деца.

Члан 99.

     Уписна комисија је обавезна да изврши пријем нове деце у целодневни боравак, најкасније до почетка нове радне године.

    Уколико не постоје услови да се упишу сва деца у васпитне групе одређеног вртића уписна комисија је обавезна да сачини листу чекања на основу критеријума за утврђивање првенства за упис деце у целодневни боравак из члана 97. Статута.

     Пријем деце у току радне године врши се по приоритету са листе чекања.

Члан 100.

     Упис деце и начин рада уписне комисије регулише се посебним Правилником који доноси Управни одбор.

 

* * * *

 

     Изузетно важно питање пријема односно уписа деце  ближе је регулисано и посебним Правилником  о  ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу ( „Службени гласник РС“, број 44/2011);

     Овај Правилник је ступио на снагу 25.јуна 2011.г. и он још детаљније регулише приоритете за упис, тако да се Комисија за пријем деце придржава свих навода из овог правилника.